mnbarts_logo_header

Adatkezelési tájékoztató

kiállításon történő részvétellel kapcsolatos adatkezelésekről

Az MNB-Ingatlan Kft. (továbbiakban: MNB-Ingatlan) ezúton tájékoztatja a látogatóit és  rendezvényeinek egyéb résztvevőit (továbbiakban: érintettek) a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

1. Adatkezelés szereplői

1.1. Adatkezelő

Név: MNB-Ingatlan Kft. (MNB-INGATLAN)
Elérhetőség: info@mnbarts.hu

1.2. Adatfeldolgozó
Az Adatkezelő az adatkezelés folyamán adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

2. Adatkezelési tevékenységek

2.1. Regisztráció
 
 
 
 
 
 

Az adatkezelés célja

 
 
 
 

Amennyiben a kiállításra (rendezvény) regisztráció szükséges a részvételhez, úgy az adatkezelés célja a jelentkezők azonosítása, a regisztráció visszaigazolása, a rendezvényre regisztrált személyek beléptetése.  

 
 
 
 

Az adatkezelés jogalapja

 
 

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont): A rendezvény átlátható és adminisztrált módon való lebonyolítása   

 
 
 
 

A kezelt adatok köre

 
 
 • Név
  Email cím

 •  
 
 
 
 

Az adatkezelés időtartama

 
 

Az adott kiállítás (rendezvény) lebonyolításáig

 
 
 
 

Tárolásának helye

 
 

MNB-INGATLAN saját, belső szerverén kizárólag Magyarországon tárolja az adatokat.

 
 
 
 

Hozzáférők köre

 
 

Szigorúan korlátozott, kizárólag az Adatkezelő azon munkaviszony vagy egyéb munkavégzésre irányuló keretében alkalmazott kijelölt munkatársai, akik számára ez a fenti cél eléréséhez feltétlenül szükséges.

 
2.2. Fénykép- és videó felvételek készítése
 
 
 
 
 
 

Az adatkezelés célja

  

 
 
 
 

Felvételek készítése, az esemény történéseinek megörökítése, a jövőbeni rendezvények népszerűsítése az Adatkezelő saját és médiapartnerei weboldalán, a közösségi média felületein, valamint rendezvénydokumentálása céljából történik, amelyhez szükséges a Rendezvényről készült képek kezelése és felhasználása. 

 
 
 
 

Az adatkezelés jogalapja

 
 

Az Adatkezelők jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont)

 
 
 
 

A kezelt adatok köre

 
 
 • Felvételen rögzített személyek képmása
  Felvételen rögzített események: érintettek magatartása  
  Felvételen rögzített hang (csak videó felvétel esetén)
  Felvétel helye, ideje (csak videó felvétel esetén)
 •  
 
 
 
 

Az adatkezelés időtartama

 
 

Amíg az Érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

 
 
 
 

Tárolásának helye

 
 

Adatkezelő saját, belső szerverén kizárólag Magyarországon tárolja a felvételeket.

 
 
 
 

Hozzáférők köre

 
 

Szigorúan korlátozott, kizárólag az Adatkezelő azon munkaviszony vagy egyéb munkavégzésre irányuló keretében alkalmazott kijelölt munkatársai, akik számára ez a fenti cél eléréséhez feltétlenül szükséges.

 
2.3. Hírlevélre történő feliratkozás
 
 
 
 
 
 

Az adatkezelés célja

  

 
 
 
 

Aktuális és jövőbeni kiállításokról, rendezvényekről és egyéb híreinkről időről-időre elektronikus hírlevél kerül kiküldésre.

 
 
 
 

Az adatkezelés jogalapja 

 
 

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont)

 
 
 
 

A kezelt adatok köre

 
 
 • Név
  Email cím

 •  
 
 
 
 

Az adatkezelés időtartama

 
 

Amíg az Érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

 
 
 
 

Tárolásának helye

 
 

MNB-INGATLAN saját, belső szerverén kizárólag Magyarországon tárolja az adatokat.

 
 
 
 

Hozzáférők köre

 
 

Szigorúan korlátozott, kizárólag az Adatkezelő azon munkaviszony vagy egyéb munkavégzésre irányuló keretében alkalmazott kijelölt munkatársai (beleértve az Adatkezelőnél munkaviszony, megbízási, akik számára ez a fenti cél eléréséhez feltétlenül szükséges.

 

2.4. Nyereményjátékok
 
 
 
 
 
 

Az adatkezelés célja

  

 
 
 
 

A nyeremény(ek) átadásához a nyertes(ek) személyazonosságának megállapítása, a nyeremény(ek) átadása, a nyereményadó és adóbevallási, megfizetési kötelezettség teljesítése, a bizonylati rend jogszerűségének igazolása.

 
 
 
 

Az adatkezelés jogalapja 

 
 

A jogi, jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

 
 
 
 

A kezelt adatok köre

 
 
 • Teljes név, e-mail cím, a nyertes születési helye és ideje, a 

  nyertes adóazonosító jele

 •  
 
 
 
 

Az adatkezelés időtartama

 
 

Adatkezelő a nyereményjátékra regisztráló Érintettek személyes adatait (név, e-mail cím) a nyereményjáték lezajlásáig őrzi meg. Az Adatkezelő az Érintett nyertes(ek) azon személyes adatait, amelyek a nyeremény vagy más adó bevallásának és megfizetésének, illetve a bizonylati rend jogszerűségének ellenőrzéséhez szükségesek, a nyeremény átvételét, folyósítását, kifizetését követő 8 (nyolc) évig őrzi meg.

 
 
 
 

Tárolásának helye

 
 

Adatkezelő saját, belső szerverén kizárólag Magyarországon tárolja az adatokat.

 
 
 
 

Hozzáférők köre

 
 

Adatkezelő nyereményjátékok szervezését, lebonyolítását végző munkavállalói, pénzügyi, számviteli, adóügyi szakterületeinek illetékes munkatársai. A nyeremény- vagy más adó bevallásához és megfizetéséhez szükséges személyes adatokat az Adatkezelő a NAV illetve egyéb jogszabályban meghatározott hatóságok részére továbbítja.


3. Adattovábbítás

3.1. Adattovábbítás belföldre

a) A 2.2 pontban foglalt személyes adatokat Társaságunk a Társaság alapítója (Magyar Nemzeti Bank, 1013 Budapest, Krisztina körút 55., info@mnb.hu) számára eseteként továbbítja, abból a célból, hogy az alapító a Társaság kiállításait és rendezvényeinek szervezését ellenőrizni tudja, valamint, hogy a Magyar Nemzeti Bank a kiadványaihoz illusztráció céljából fel tudja használni.

b) A személyes adatokat Társaságunk bíróság, ügyészség, egyéb hatóság, hivatalos szerv részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében, illetve igényérvényesítés esetén jogos érdekből adja ki az annak megfelelő terjedelemben és módon.

3.2. Adattovábbítás harmadik országba
Az adatok nem kerülnek továbbításra Magyarországon kívülre.
 
 

4. Adatok kezelésének módja, adatbiztonság

MNB-Ingatlan, mint Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa felvett, tárolt illetve kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat töröljük vagy helyesbítjük.

A megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, megváltoztatásával vagy károsodásával szemben. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, weboldalainkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám az Adatkezelőhöz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az érintett adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozók ismerhetik meg.

A Adatkezelő az e-mailben megküldött ajánlataival és más tömeges e-mailes megkeresésekkel, tájékoztatásokkal, adattisztítással kapcsolatban adatfeldolgozót vesz igénybe. A személyes adatok megismerésére a Adatkezelő, illetve az általa igénybevett adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely a Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha a Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az adatvédelmi incidensekről az A Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet.

5. Érintetti jogok

5.1. Tájékoztatáshoz való jog
Ön jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy az MNB-INGATLAN kezeli-e személyes adatait, illetve, ha igen, akkor az adatkezelés lényeges körülményeiről (például az adatkezelés céljáról, jogalapjáról stb.).   
 
5.2. Hozzáféréshez való jog
Ön jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférjen, azokat ténylegesen megkapja, illetve másolatot kérjen róluk.   
5.3. Helyesbítéshez való jog
A helyesbítéshez való jog keretében Ön jogosult arra, hogy kérje:  
 • pontatlan adatai kijavítását
 • hiányos adatai kiegészítését
 
5.4. Törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérése esetén az MNB-INGATLAN törölje személyes adatait, ha valamelyik feltétel fennáll:  
 
 • Nincs már szükség a személyes adatokra abból a célból, amiből eredetileg az MNBINGATLAN gyűjtötte, vagy kezelte.
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és az MNB-INGATLANNAK nincs kényszerítő erejű jogos érdeke a további adatkezelésre.  
 • Jogellenes adatkezelés esetén.  
 • Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.  
 

Kivételes esetekben még a feltételek fennállása esetén sem törölhetőek az adatai. Így például, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez meg kell őrizni.

 
5.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ha Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, jogosult arra, hogy kérésére az MNB-INGATLAN korlátozza az adatkezelést addig, amíg azokat ellenőrzi.
 
Amennyiben az adatkezelés jogellenes, vagy lejárt a tárolási idő, ám Ön jogi igénye érvényesítése érdekében igényli, szintén kérheti az adatkezelés korlátozását az adatok törlése helyett.
 
Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az MNB-INGATLAN csak tárolja az adatait. Nem változtatja meg az adatokat és semmilyen más műveletet nem végez rajtuk.  
 
Abban az esetben az MNB-INGATLAN felhasználhatja korlátozás alá eső adatait, ha ahhoz Ön hozzájárul, vagy:  
 
 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme
 • más személy jogainak védelme érdekében szükséges.
 
5.6. Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen.
 
Az MNB-INGATLAN abban az esetben kezelheti mégis személyes adatait, ha:   
 • kényszerítő erejű jogos érdek, vagy
 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme miatt szükséges.  
 
 
5.7. Érintetti kérelmek teljesítése
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése nem a hatályos adatvédelmi követelményeknek megfelelően történik, kérheti ennek orvoslását. Kérelme beérkezését követően legfeljebb 25 napon belül válaszol. Ha nem tudjuk teljesíteni kérését vagy annak összetettsége, illetve több kérelem esetén, mennyisége miatt több időre van szükségünk, arról is ezen 25 napon belül kap információt. Ilyen esetekben a határidő legfeljebb még egyszer 25 nappal hosszabbítható. 
5.8. Jogorvoslathoz való jog
Joga van ahhoz, hogy panaszt nyújtson be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH). A NAIH honlapja: https://naih.hu/ .
 
 
 
 
 
 
 
 

Cím

 
 
 
 

E-mail / Levelezési cím

 
 
 
 

Telefonszám

 

1055 Budapest, Falk Miksa utca

9-11

 
 

ugyfelszolgalat@naih.hu

1363 Budapest, Pf.: 9.

 
 

+36 (30) 683-5969  

+36 (30) 549-6838   

Jogosult bírósághoz fordulni. Jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet, amelynek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Bővebb tájékoztatás a http://birosag.hu/torvenyszekek oldalon érhető el.